Kategorijos

Kategorijos

Aplinkosauga

 

Transporto priemonėje yra tokios sudedamosios dalys: degalų, oro, tepalo filtrai, amortizatoriai, alyvos, aušinamieji skysčiai, stabdžių skystis, švino akumuliatoriai, stabdžių trinkelės, elektroninė įranga ir t. t. Visos susidariusios dalys, medžiagos, pavojingos ir nepavojingos atliekos turi būti rūšiuojamos, panaudojamos ir perdirbamos tokiu būdu prisidedant prie atliekų prevencijos ir negali būti išmetamos kartu su buitinėmis atliekomis.

Šiuo metu gamintojams ypatinga problema yra kenksmingų medžiagų automobilių gamyboje naudojimo ribojimas. Svarbu užtikrinti, kad medžiagos, naudojamos automobilių gamybai, nekeltų pavojaus aplinkai ir žmogaus sveikatai. Tai taikytina ne tik automobilio gamybos ir eksploatavimo fazėms, bet ir vėlesniems jo perdirbimo darbams. Transporto priemonių gamintojai kelia sau uždavinius, siekdami automobilyje panaudoti kiek galima daugiau medžiagų iš perdirbtų antrinių žaliavų, panaudojant bioplastikus ir t. t.

 

Akumuliatorių atliekų pavojingumas

 

Švino turintys akumuliatoriai turi būti surenkami ir perdirbami taip, kad būtų galima pakartotinai panaudoti visas medžiagas, iš kurių jie pagaminti, todėl jų negalima savarankiškai ardyti. Švino rūgštiniai akumuliatoriai – tai atliekos, turinčios daug pavojingų cheminių medžiagų. Netinkamai tvarkomi seni akumuliatoriai per irimo procesą ar pažeidus akumuliatoriaus korpusą, į aplinką išskiria daug pavojingų medžiagų. Pavojingos medžiagos užteršia gruntinius vandenis, nuodija dirvožemį, augalus, daro neigiamą poveikį žmogaus sveikatai. Dėl sunkiaisiais metalais ir kitomis pavojingomis medžiagomis užterštos aplinkos daugėja odos infekcijų, onkologinių bei kvėpavimo takų ligų, kraujotakos, imuninės, nervų sistemos bei kitų sutrikimų.

  

Reikalavimas rūšiuoti ir atskirai surinkti

  

Akumuliatorių atliekos turi būti renkamos atskirai: baterijų ir akumuliatorių atliekos turi būti surenkamos atskirai tam skirtuose specialiuose konteineriuose, statinėse, dėžutėse ar kitokiose talpyklose. Pavojingų atliekų šalinimas kartu su nerūšiuotomis atliekomis uždraustas ir reglamentuojamas teisės aktų. Veikiant akumuliatorių atliekų surinkimo, apdorojimo ir perdirbimo sistemoms surenkami, rūšiuojami, perdirbami panaudoti akumuliatoriai. Vartotojas nebenaudojamą akumuliatorių gali priduoti atliekų tvarkytojui arba nuvežti į specialiai pažymėtą surinkimo vietą. Iš vartotojų atliekos surenkamos nemokamai. Atliekos dedamos į tam skirtas specialias paženklintas talpas. Priduoti akumuliatorių atliekas galima ir į savivaldybės stambiųjų atliekų aikšteles arba pavojingų atliekų surinkimo taškus. Informaciją apie atliekų surinkimo taškus, perdirbimo galimybes galima gauti savivaldybių aplinkosaugos skyriuose, akumuliatorių ir baterijų pardavimo vietose, Aplinkos ministerijos tinklalapyje bei kituose informaciniuose leidiniuose.

Šis simbolis, kuriuo paženklintos baterijos ir akumuliatoriai, reiškia, kad baterijų ir akumuliatorių atliekas reikia rinkti atskirai, nešalinti jų kartu su nerūšiuotomis komunalinėmis atliekomis.

Perdirbimo svarba

 

Teisingas akumuliatorių atliekų rūšiavimas, surinkimas, tvarkymas ir perdirbimas saugo aplinką ir tausoja gamtinius išteklius. Pagal Europos Sąjungos reikalavimus, švino turintys akumuliatoriai ir baterijos turi būti surenkamos ir perdirbamos taip, kad būtų galima pakartotinai panaudoti visas ardant susidarančias atliekas – šviną, plastiką, sieros rūgštį ir kitas chemines medžiagas.

Atiduotos atliekų tvarkytojams, didžioji dalis medžiagų vėl grįžta į rinką ir tarnauja žmonėms kaip nauji produktai. Kita dalis atliekų, kurių neįmanoma perdirbti, šalinama aplinkai saugiu būdu. Tinkamai rinkdami senus akumuliatorius ir baterijas bei juos perdirbdami, taupysime žaliavas ir išsaugosime švarią aplinką ateinančioms kartoms.

Panaudotą švino akumuliatorių nemokamai priduoti galima ir mūsų įmonėje adresu: Pakalnės g. 5B, Domeikava, Kauno r. Daugiau informacijos: el. p. info@ferikas.lt, tel. / faks. +370 37 477760.